Marques

La marca és un signe distintiu, susceptible de representació gràfica, que serveix per diferenciar en el mercat els productes i serveis d’una empresa dels d’una altra.

El registre s’obté respecte d’una o més categories de productes o serveis i això determina l’abast de la protecció. Té una vigència de 10 anys i pot ser renovat per períodes successius d’igual durada.

Per mitjà del registre el titular d’una marca adquireix el dret a impedir que tercers portin a terme una utilització no autoritzada de marques idèntiques o molt semblants per als mateixos o similars productes o serveis. Així mateix, el titular podrà oposar-se al registre i demanar la cancel·lació de marques de tercers que infringeixin els seus drets.

No poden registrar-se com a marques els signes que no tenen distintivitat, p.e. la denominació genèrica del producte o servei al que es pretén aplicar la marca; tampoc esta permès el registre de signes que puguin induir a error al públic o que siguin contraris a l’ordre públic i els bons costums.

De manera general, una de les condicions per poder obtenir el registre d’una marca es que aquesta no estigui registrada amb anterioritat a nom d’un altra persona per a la mateixa categoria de productes o serveis. Així el factor temps i oportunitat són molt importants, ja que –com a regla general- en cas de disputa sobre una marca- té un millor dret qui primer va dipositar la sol·licitud de registre.

La marca es un actiu intangible i, per tant, susceptible de ser valorat, transferit, llicenciat o atorgat en garantia. Des d’un punt de vista comercial, la seva protecció resulta molt recomanable, ja que constitueix la carta de presentació de l’empresa, el resum del seu prestigi en el mercat i una potent eina publicitària.

Podem tramitar la protecció de la seva marca a nivell nacional a Espanya o en qualsevol país del mon, a nivell de la UE en el seu conjunt (en bloc) o per mitjà del Sistema de Registre de Marca Internacional en un o més dels 88 països adherits.

MARCA
ESPANYOLA
MARCA DE LA UNIÓ EUROPEA
MARCA
INTERNACIONAL

El dret sobre la marca s’obté per mitjà d’un procediment administratiu de registre davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques –OEPM i, un cop concedit, sols pot ser cancel·lat per ordre judicial.

Dins les etapes del procediment de registre està previst un període dintre del qual tercers que considerin lesionats els seus interessos tenen la possibilitat d’oposar-se al registre sol·licitat, p.e. el titular d’una marca idèntica.

La marca espanyola està regulada por la Llei 11/2001 de Marques, que regula, entre altres, les prohibicions de registre, el tràmit, els drets del titular i les seves limitacions i les accions de que disposa per a la defensa dels seus drets.

La protecció concedida té una duració s’estén a tot el territori espanyol i té durada de 10 anys, susceptibles de ser renovats per successius períodes d’igual duració.

Tot acte de transferència, llicencia o gravamen d’una marca ha de ser registrat per poder ser oposat a tercers de bona fe.

Per mitjà del registre comunitari davant l’Oficina d’Armonització del Mercat Interior, s’obté una protecció unitària i uniforme en el conjunt dels 27 països de la Unió Europea. Així una marca comunitària te efectes en tot el territori de tots els països de la Unió i sols pot ser transferida amb relació a tots ells.

La marca comunitària es regeix per una normativa comú continguda en el Reglament

Si el client desitja la protecció de la seva marca, patent o disseny només en un país determinat, o, si el seu pla d’internacionalització inclou països que no formen part dels convenis internacionals als quals s’ha subscrit Espanya, MQP té una àmplia xarxa internacional de col·laboradors professionals de primer nivell, gràcies als quals podem gestionar la seva propietat industrial voltant del món. Així mateix, ens encarreguem per compte del client d’obtenir totes les traduccions, legalitzacions i altres documents exigits per la legislació específica de cada país. També oferim als nostres clients la possibilitat de contractar un servei personalitzat de vigilància internacional que els permet conèixer oportunament l’existència de sol·licituds i registres de tercers que poguessin ser lesius als seus interessos.